Wat wij belangrijk vinden

Twickel is een openbare school. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen. Hiermee geven we als basis mee dat de kinderen de samenleving beter kunnen begrijpen.

Twickel volgens scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Scholen op de kaart wordt ontwikkeld door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Kennisnet. Klik hier om Twickel volgens Scholen op de kaart te bekijken.

Onze school

WAAR WIJ VOOR STAAN

Op Twickel vinden wij het belangrijk dat de kinderen naar vermogen leren én dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale mensen. Binnen onze visie is het dus belangrijk dat onze kinderen:

 • een positief kritische kijk op de samenleving ontwikkelen;
 • weet hebben van de rechten en de plichten die ze hebben;
 • tolerant zijn en met respect omgaan met anderen;
 • normen en waarden mee krijgen die leven in onze maatschappij;
 • zoveel mogelijk kansen worden geboden zich te ontwikkelen;
 • een hoeveelheid kennis en vaardigheden meekrijgen, die hen in staat stelt aan het vervolgonderwijs te kunnen deelnemen.

Voltijd HB onderwijs

Ongeveer 2 tot 3% van alle kinderen heeft een IQ boven de 130 en is daarmee hoogbegaafd. Het lijkt ideaal, een hoogbegaafd kind dat fluitend de basisschool doorloopt, nooit ergens moeite voor hoeft te doen en verzekerd is van een succesvolle toekomst. Helaas is de werkelijkheid echter vaak anders en ondervinden hoogbegaafde kinderen al op de basisschool vele moeilijkheden.

Ouders

BETROKKEN BIJ HET ONDERWIJS

Op Twickel is plaats voor kinderen, leerkrachten en ouders. Ouders van Twickel zijn betrokken bij het onderwijs. Als school merken we dat en juichen dat toe. We merken het aan de kinderen: interesse van ouders werkt motiverend. Er zijn op school enkele werkgroepen van ouders, die op verschillende terreinen hulp en ondersteuning bieden. Ouders in de medezeggenschapraad denken mee over het beleid van de school, ouders in de ouderraad ondersteunen de leerkrachten bij het organiseren van de vele (buitenschoolse) activiteiten.

Wij vinden het belangrijk dat wij kinderen zowel in de school als buiten de school mogelijkheid tot leren bieden. Wij organiseren op Twickel veel extra activiteiten op op verschillende gebieden.

Buitenschoolse opvang

Op Twickel bieden wij de mogelijkheid om binnen ons schoolgebouw gebruik te maken van buitenschoolse opvang. Partou kinderopvang maakt gebruik van twee lokalen en de speelzaal binnen ons schoolgebouw. In het contract dat wij hebben met Partou is opgenomen dat kinderen die ingeschreven staan op Twickel voorrang hebben bij plaatsing.

Lezen op Twickel

ezen neemt op Twickel een zeer belangrijke plaats in in ons leeraanbod. Alle kinderen van Twickel lezen minimaal drie dagen in de week. Hieronder staan enkele leesvormen welke kinderen op Twickel tegenkomen:

 • Ralfilezen
 • Duolezen
 • Tutorlezen
 • Theaterlezen
 • Voorlezen
 • Stillezen

Op Twickel werken wij volgens het concept ‘Opbrengst gericht werken’. Doel hierbij is dat alle kinderen, ongeacht niveau, zich ontwikkelen. Hierbij werken we in drie niveaugroepen welke worden ingedeeld na afname van AVI- en DMT testen.

Ook het leesplezier hebben wij hoog in het vaandel staan. Met twee prachtige schoolbibliotheken en een leeshoek proberen wij kinderen te prikkelen om te gaan lezen. Ook doen wij schoolbreed mee aan de Rode Draad en wordt er minimaal drie keer per schooljaar aan boekpromotie gedaan in de klassen.


Bestanden en documenten